13 Temmuz 2013 Cumartesi

Akyaka'da Kamusal Alanların Özelleştirilmesine ve İmara Açılmasına Karşı Platform Oluşturma Daveti

Akyaka Yerel Yönetim Platformu (AYYP) Zeytin Park’ın (3841 No’lu parsel) özelleştirilme sürecini ele almak, çözüm üretmek, ortak hedef ve taleplerle birlikte bir etkinlik sürecini başlatmak amacıyla Zeytin Park’ta 12 Temmuz 2013 Cuma Günü Saat 17:00’de Akyaka’da faaliyet gösteren yerel dernekleri, Akyaka Kent Konseyini, Belediye Başkanını ve Akyaka Muhtarını davet ettiği bir buluşma düzenledi. Çağrılı olanlardan Akyaka Kültür ve Sanat Derneği, Kent Konseyi, GAS-Der, Hayvan Sevenler Derneği ve Akyaka Musiki Derneği’nden gelen temsilcilerle konu görüşüldü.

AYYP adına yapılan konuşmada, Zeytin Park’ın özelleştirilme sürecinin Akyakalılardan gizlenerek ve büyük bir bilgi kirliliği, “TOKİ konutları yapılacak” vb gibi özelleştirme sürecine karşı oluşacak olası birlik ve beraberliği en başından parçalamaya yönelik dezenformasyonla birlikte yürütüldüğü söylendi. ÖİB’nin imar değişikliği girişimi özelleştirme sürecinin sonuçlarından sadece birisi olduğu, açılan karşı davanın kazanılmasının özelleştirme sürecini durdurmayacağı, sorunun özünün kamusal bir alan hakkında tepeden inme verilen bir kararla Akyakalıların kent hakkının gasp edilmesi olduğu belirtildi. Buna göre:
Başlatılan özelleştirilme süreciyle Akyaka ölçeğinde hiç de küçük sayılmayacak bir kamusal alan, bu alanın gerçek sahibi halka sorulmadan özelleştirilerek kamusal niteliği ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu girişim meşru değildir, asla kabul edilemez.

Ancak ülkenin mevcut gerçeği göz önüne alındığında, kent hakkının savunulması ve adaletin yerini bulması zorlu bir mücadeleyi gerektirmektedir. Mücadeleyi kazanmanın ilk koşulu Akyakalıların bu soruna birlik beraberlik içinde sahip çıkması, hem hukuksal alanda hem de bizzat Zeytin Park’ta başlamış mücadele sürecine aktif katılımının sağlanmasıdır. Bu ilk koşulu tamamlayacak olan bir başka zorunlu koşul da Akyakalıların önderliğinde Muğla’dan başlayarak tüm demokratik kuruluş ve duyarlı insanları kapsayacak geniş bir platformu aşağıdaki mücadele hedef ve talepleriyle kurmak, harekete geçirmek olacaktır:
1.     ÖİB’nin 3841 parselde gerçekleştirmek istediği imar değişikliğinin iptali yeterli değildir. Özelleştirme süreci derhal durdurulmalı; ilgili arazi gerçekte olduğu gibi zeytinlik olarak tescil edilip, tapudaki kaydı yenilenmeli,[i] Belediyeye devredilmeli[ii]; Akyaka halkının gereksinimi ve ortak çıkarları temelinde[iii] onlara danışılarak kamusal alan niteliğini koruyarak yeniden projelendirilmeli, mevcut imar planında değişikliğe gidilerek konut alanı olmaktan çıkarılmalıdır.
2.     İmar Yasası anti-demokratiktir. İmar planlarının yapım veya revizyon aşamasında, yapılacak plan veya değişiklikle gündelik yaşamları doğrudan etkilenecek olan halkın daha en başından planlama sürecine müdahil olabilmelerine elverecek biçimde yeniden düzenlenmelidir.
3.     Akyaka, Gökova Özel Koruma Alanı içindedir. Merkezi hükümetlere özel korunan alanların statülerinde “üstün kamu yararı” adına değişiklik yetkisi öngören Tabiatı ve Biyo Çeşitliliği Koruma(ma) Yasa Tasarısı derhal ve tamamen TBMM’den geri çekilmelidir.
Bu açıklamanın ardından, davetli dernek ve kurum temsilcileri sırayla söz alarak özelleştirme sürecine karşı görüş bildirirken, mücadelenin başarıya ulaşması için yapılması gerekenler konusunda somut önerilerde bulundular, zaaflı yönlere dikkat çekerek kaygılarını paylaştılar. Temsilcilerin paylaşılan konuları yetkili organlarına iletip 16 Temmuz Salı gününe kadar somut bir yanıtla geri dönmesine ve katılamayanlara konunun yazılı olarak iletilmesine karar verilerek buluşma sonlandırıldı. 12 Temmuz 2013.

[i] BİLGİ NOTU 1: Arazinin zeytinlik olarak tescil edilmesi, buradan hareketle özelleştirme sürecinin durdurulması talebi (yürütmeyi durdurma ve iptal davası) bir dava konusu yapılabilir ve mücadelenin yasal dayanağı güçlendirilebilir. Bu davayı açmak için en uygun tüzüğe sahip olduğunu düşündüğümüz GAS-Der’e konu öneri olarak iletilmiş, sözel olarak olumlu yanıt alınmıştır. Davanın gerek açılmasında gerekse safahatında Muğla Barosu’nun destek sözü de toplantıda Gas-Der’e iletilmiştir.
[ii] BİLGİ NOTU 2: Toplantıdan sonra ortaya çıkan ve önemli olduğu için paylaşılması zorunlu olan bir bilgidir. İmar Kanunu 11. maddesinde Belediye sınırları ve mücavir imar alanları içerisindeki hazine arazileri Belediye'nin görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın onayı ile bedelsiz olarak belediyeye devredilir hükmü bulunmaktadır. 3841 parsel 1994 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak belirlenmiş durumdadır. O halde Belediye bu aşamada Maliye Bakanlığı'na hazine arazisinin Belediyeye bedelsiz olarak devri talebinde bulunabilir. Maliye Bakanlığı’nın bu talebi reddetmesi halinde yeni bir idari dava açılması ve hukuki mücadeleye daha güçlü devam edilmesi olasılığı doğacaktır. Yok, eğer 3841 parsel Belediyeye devir edilirse o zaman özelleştirilemez ve kamusal amaç dışında hiç bir amaçla yapılaşmaya da tahsis edilemez ki bu elbette şu aşamada en fazla arzu edilen bir sonuç olacaktır.
[iii]Daha ilk etkinliklere başlarken, dillerde ilgili alanın ZEYTİN PARK olarak yer etmesi ve Pazar alanı ile birlikte ele alınarak küçük üreticilerle esnafın yöresel ürün ve yemekleri Akyaka’nın ziyaretçilerine sergileyip sunacakları bir ekonomik aktivitenin zemini olarak yörede ekolojik tarımı teşvik edecek, düzenli eğlenti ve festivallere olanak tanıyacak örnek bir SLOW FOOD merkezi olarak projelendirilmesi önerisinin tartışmaya açılması bu konuda hemen verilebilecek ilk örneklerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme