29 Ağustos 2020 Cumartesi

Orman Genel Müdürlüğü’nden bilgi edinmek için servet ödemek gerekiyor!

Orman Genel Müdürlüğü, yurttaşların kurumdan istediği bilgi ve belgelerin verilmesi için fiyat tarifesi belirlemiş. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı olarak Muğla Bölgesi orman amenajman planlarının kopyalarının gönderilmesi talebime kurumdan verilen cevaba göre, istenen bilgiyi alabilmem  için bir servet ödemem gerekiyor.  CİMER üzerinden yaptığım bilgi edinme talebine Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı’ndan verilen cevapta, Muğla bölgesi için 75 plan ünitesi olduğu ve her ünite için 1719 TL fiyat belirlendiği bildirildi. Yani Muğla Bölgesinin amenajman planlarının tamamını elde etmek için ödemem gereken bedel 75 X 1719 TL= 128.925 TL !Çok paranız varsa bilgi edinme hakkınız var

Anayasal bir hak olan “bilgi edinme”, mevzuatta 4982 sayılı kanun ile düzenleniyor. Yasanın amacında şöyle deniyor:  “Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.”  Yasanın iki yönü var; bir tarafta devletin kurumlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği “bilgi verme görevi”, yurttaşların da “bilgi edinme hakkı” vardır.
Gelin görün ki, uygulamada birçok durumda devletin kurumları uygun bulmadıkları soruları ya geçiştirerek cevapsız bırakıyor, ya da fahiş ücretler talep ederek yasayı anlamsız kılıyor. Öyle anlaşılıyor ki, bilgi edinme hakkını, yalnızca devlet uygun buluyorsa ya da çok paranız varsa kullanabilirsiniz.

Yurttaşların orman amenajman planlarını görebilmesi neden önemli

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) birkaç yıldır ülke genelinde endüstriyel plantasyon, gençleştirme, seyreltme, vb gerekçelerle ormanlar yoğun bir şekilde kesilmeye devam ediyor. Ülkemizdeki odun üretimi miktarının 2020 yılında 31 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Böylece sadece son 15 yıl içinde odun üretimimiz 2.5 kata yakın arttırılmış olacak.Bu uygulamalarla ülkemizin doğal orman varlığı yok ediliyor. Dünyada ekolojik kırımlara dayalı bir iklim krizi yaşanırken yenilenmesi yüzyıllar sürecek orman ekosistemleri tahrip ediliyor; toprağın su tutma kapasitesi azaltılıyor, biyolojik çeşitlilik yok ediliyor, verimli toprakların erozyonla bir daha geri gelmemek üzere sürüklenip gitmesine neden olunuyor.  Bu uygulamaların  amenajman planlarına, belirlenmiş bilimsel  kıstaslara ne kadar uyduğunu görmek istediğinizde ise sizden bir servet talep edilerek bilgi edinmeniz adeta engelleniyor. Belli ki  orada yanlış bir şeyler oluyor.


OGM'nin para talebine Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na başvurarak itiraz edeceğiz. Bakalım oradan ne karar çıkacak.

Serdar Denktaş
Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı15 Ağustos 2020 Cumartesi

“Akyaka Kavşak” Projesinde Bilirkişi raporunu verdi: Kamu yararı yok!

Kaynak: sozcu.com.tr

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılında Sakar geçidinde inşa edilen ve “Akyaka Kavşak” ismi ile anılan, Akyaka’ya orman içinden tünel ile bağlantı projesine karşı Gökova Ekolojik Yaşam Derneği’nin açtığı yürütmenin durdurulması talepli davada yeni bir aşamaya gelindi. 17 Şubat 2020 tarihinde Bilirkişi Heyetinin proje uygulama sahasında yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı raporu tamamlayarak İzmir Bölge İdare Mahkemesine gönderdi. 16.07.2020 tarihli 36 sayfalık rapor, Orman Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Şehir ve Planlama alanlarında uzman üç akademisyen tarafından hazırlandı.

Raporun giriş bölümünde; “Kurulumuz, Sakar geçidindeki Akyaka sapağında tünel ile orman içinden Akyaka’ya bağlantı yolu projesinin trafik güvenliğinin arttırılması, yol standardı ve yol kullanıcılarının sürüş konforunun yükseltilmesi amacı taşıyıp taşımadığı, yolun ormanlık alanda yapılmasında kamu yararı ve zaruret bulunup bulunmadığı, turizm mevsiminden kaynaklanan sebeplerle trafik yoğunluğunda artışın yaşandığı, artan trafik yoğunluğunun hayati tehlikelere yol açmasının önlenmesi amacıyla dava konusu projenin hazırlanıp hazırlanmadığı, yapılan çalışmaların üstün kamu yararı gereği olup olmadığı, yürürlükteki planlara uygun olup olmadığı hususlarının dava dilekçesinde belirtilen iddiaları da göz önüne alarak, dava dosyası içeriğinde yer alan taraflarca ibraz edilen tüm bilgi ve belgeleri incelemiş ve teknik yönden gerekli değerlendirmeleri yapmış bulunmaktadır” denilerek devamında uzmanların değerlendirmelerine yer verildi. Üç uzmanın hazırladıkları raporda öne çıkan saptamalar şöyle:

Toprak, su rejimi ve orman ekolojik yapısı zarar görecek, yangın tehlikesi artacak

Orman Mühendisliği açısından yapılan değerlendirmenin sonuç bölümünde “dava konusu alana izin verilmesinin, alanın yangına 1. Derece hassas ormanlarla kaplı olması, toprak muhafaza karakteri taşıdığından, üzerindeki bitki örtüsünün kaldırılmasının toprak, su rejimine ve ormanın ekolojik yapısına zarar vereceği gibi nedenlerle uygun olmayacağı değerlendirilmesine rağmen, bu yol ve kavşak için, bu ormanlık alandan başkaca bir geçiş yolu olmadığı düşüncesi ve kamu yararı gözetilerek yasalara zorunlu olarak izin verildiği görüş ve kanaatindeyiz” ifadesine yer verildi.

Yapılan proje trafik güvenliği sağlamıyor

İnşaat Mühendisliği açısından yapılan değerlendirmenin sonuç bölümünde “uygulama Ulaştırma Mühendisliği açısından değerlendirildiğinde, bölgede bir kavşak ihtiyacının olduğu kesindir. Ancak yukarıda anlatılanlar dikkate alındığında hali hazırda inşa edilen kavşakta trafik güvenliğini zora sokacak durumların bulunduğu düşünülmektedir. Projenin düzeltilmesi ve/veya yeniden yapılması kapsamında durumun maliyet uzmanlarınca değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmaktadır. Yeniden düzenleme ve/veya yeniden yapılmasının mühendislik ekonomisince uygun olmaması halinde kavşağın bu haliyle işletilmesinin devam ettirilmesinde açık bir biçimde kamu yararının olduğu düşünülmektedir.

Proje şehircilik ilkeleri ve imar mevzuatına uygun değil


Sakar Geçidindeki Akyaka sapağında tünel ile orman içinden Akyaka’ya bağlantı yolu projesinin, planlamanın kademeli birliktelik ilkesi açısından uygun olmakla birlikte yürürlükteki uygulama ölçeği olan 1/1000 ölçekli Akyaka Mevkii İlave İmar Planı ve Koruma Amaçlı Planında söz konusu projenin yer almaması ve bu planın bir üst ölçeği olan 1/5000 ölçekli Akyaka İlave ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında da yer almaması, ve üstün kamu yararı ilkesi açısından da uygun olmaması hususları dikkate alındığında, şehircilik ilkeleri, imar planlarında kademeli birlikteliği ilkesi imar mevzuatı, planlama teknikleri ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Kamu yararı yok

Raporun sonuç bölümünde “Şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçeleri ile Muğla İli, Ula İlçesi, Akyaka Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 7.05.2015 tarihinde onanan “Akyaka Kavşak” projesinin belirtilen açılardan uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” denilerek kamu yararına aykırı olarak inşa edildiği ifade ediliyor.

Kamu kaynakları boşa gitti, düzeltilmesi yüksek maliyetli

Sonuç bölümünde yer verilen ifade ile; hatalı yapıldığı için trafik güvenliği sağlamayan projenin düzeltilmesi/yeniden yapılmasının yüksek maliyetine dikkat çekilerek, güvensiz de olsa uygulamanın bu hali ile sürdürülerek bu ek maliyetten kaçınmakta "kamu yararı" olduğu kanaati dile getiriliyor.

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği’nin değerlendirmesi

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, bilirkişi incelemesinden sonra 24.2.2020 tarihinde Mahkemeye verdiği dilekçe ile ek uzman görüşlerinin alınmasını talep etmişti. Verilen dilekçede bilirkişi heyetinde; söz konusu proje sahasının deprem fay hattı üzerinde yer alması nedeni ile afet riski açısından incelenmesi için bir jeolog,  Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alması bakımından neden olunan biyolojik çeşitlilik kaybı açısından incelenmesi için bir biyolog da bulunması talep edilmişti.  Mahkeme bu taleple ilgili bir yanıt vermedi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin ne karar vereceği merakla beklenirken, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği’nin dava vekili Av. Berna Babaoğlu Ulutaş, Bilirkişi Raporu hakkında Mahkemeye beyanda  bulunacaklarını bildirdi.

Dernek Başkanı Serdar Denktaş da Bilirkişi Raporu ile ilgili şunları söyledi: “Proje henüz onaylanma sürecinde iken ilgili tüm kurumlarla görüşerek elimizdeki bilgi ve belgelerimizi ileterek itirazlarımızı bildirmiş olmamıza rağmen, görüşlerimiz dikkate alınmayarak adeta yangından mal kaçırırcasına bir mühendislik garabeti olan bu proje onaylandı ve gerçekleştirildi. Onay veren tüm kurumlar bu kamu zararına ortak oldular. Bu oldubittiye rağmen dört yıldır sürdürdüğümüz hukuk mücadelesinde ortaya çıkan Bilirkişi Raporu iddialarımızı haklı çıkardı. Bizce raporda eksik olduğunu düşündüğümüz jeolog ve biyolog görüşlerinin de alınması durumunda raporun daha da vahim bir hal alacağından eminiz. Raporun sonuç bölümünde  doğanın tahrip edildiği,  trafik güvenliği açısından sorunun çözülmediği gibi ek risklerin oluştuğu, tüm yanlışlıkları ile projeye harcanan 2015 yılı rayici ile yaklaşık 14 Milyon TL tutarındaki kamu kaynağının boşa gittiği net olarak ortaya konuluyor. Mahkemenin ne karar vereceğini merakla bekliyoruz. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi uzun süredir kamu ve sermaye kesimleri tarafından kuşatılmış durumda ve bir rant alanına dönüştürülmek isteniyor. Bölge halkı ve sivil toplum örgütleri olarak hukuk ve vicdan tanımayan tüm bu saldırılara karşı mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.”

 

2 Ağustos 2020 Pazar

Akyaka Pandemi Merkezi Olmasın !

MUÇEP Gökova Meclisi'nin Kamuoyu Duyurusu

Ula’ya bağlı Akyaka Mahallesinin merkezindeki ormanlık alanda, beldemizde bayram dolayısı ile olağanüstü insan yoğunluğunun yaşandığı bir dönemde Ula Belediyesi’nce bir festival düzenlendi.  Üstelik sahne düzenlemesi yapmak üzere söz konusu alanda ağaç kesimi de gerçekleştirildi. 

Tam da covid19 pandemisinin tekrar yükselişe geçtiği bir dönemde böyle bir organizasyon, pandemiye davetiye çıkarmaktır! Konserler için düzenleme yapılan orman alanı, yerleşim yerinin tam merkezinde bulunmaktadır. Bu alanda tatilcilerin çadırlar kurarak kalmaları ve yeterli altyapı olmadan ihtiyaçlarını gidermeleri, bölgede yaşayanlar için korona virüsünün yayılması dışında da önemli sağlık tehditleri içermektedir. Ayrıca, orman alanında çay ve yemek pişirmek için kullanılan tüpgazlar ve ağaçların altına parkedilen benzinli araçların yakınlığı gözönüne alındığında, çıkabilecek küçük bir yangının kısa sürede felaket boyutlarına ulaşabileceğini tahmin etmek zor değildir.
Ormanlar anayasaya göre amaçları dışında kullanılamaz. Anayasa’nın 169. Maddesine göre “ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez”. Dolayısıyla, Ula Belediyesince ormanlık alanın ormancılık dışındaki faaliyetler için kullanılması ve festival sahnesinin kurulması için ağaçların kesilmesi Anayasa’ya aykırıdır.
Bizler Akyaka’da yaşayan yurttaşlar olarak Ula Belediyesi Yönetimini halk sağlığını tehlikeye atan, orman ekosistemine zarar veren bu uygulamadan derhal vaz geçmeye davet ediyoruz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nü orman ekosistemini korumak üzere gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 2.8.2020

Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi